Vrijwaringsclausule

Vrijwaringsclausule en overige bepalingen

De Stichting Midnightwalk Franeker en de Rotary Club Franeker, organiseren een avondloop in en rondom Franeker waarbij de opbrengst volledig ten gunste komt aan de gekozen goede doelen. Eenmaal betaalde deelname geeft in geen geval recht op restitutie, zowel bij verhindering van de deelnemer(s) als door overmacht (te denken valt aan bijvoorbeeld natuurgeweld of anderszins ongemak) bij de organisatie van de Midnightwalk Franeker

De deelnemer(s) is/zijn zich bewust van het feit dat de deelneming aan de Midnightwalk  Franeker 2023 voor hem/haar als voor derden, alsmede voor zijn/haar goederen en of derden risico’s voor schade, letselschade, zaakschade en gevolgschade daaronder begrepen inhoudt. De deelnemer(s) neemt/nemen deze risico’s uitdrukkelijk voor zijn/haar rekening. Stichting Midnightwalk Franeker, haar organisatoren, sponsoren en hun medewerkers, bestuursleden aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de deelnemer(s) i.v.m. de deelname aan de Midnightwalk lijdt/lijden, tenzij die schade onomstotelijk te wijten is aan opzet of grove schuld tijdens de Midnightwalk. De deelnemer(s) verklaart/verklaren dat hij/zij de Stichting Midnightwalk Franeker noch de hierboven genoemde personen en of instanties aansprakelijk zal/zullen stellen of houden en vrijwaren voor enige door hem of haar geleden schade, materieel of immaterieel, letselschade hieronder inbegrepen.