Vrijwaringsclausule en AVG

Vrijwaringsclausule

De Stichting Midnightwalk Franeker en de Rotary Club Franeker, organiseren een avondloop in en rondom Franeker waarbij de opbrengst volledig ten gunste komt aan de gekozen goede doelen. Eenmaal betaalde deelname geeft in geen geval recht op restitutie, zowel bij verhindering van de deelnemer(s) als door overmacht (te denken valt aan bijvoorbeeld natuurgeweld of anderszins ongemak) bij de organisatie van de Midnightwalk Franeker

De deelnemer(s) is/zijn zich bewust van het feit dat de deelneming aan de Midnightwalk  Franeker 2023 voor hem/haar als voor derden, alsmede voor zijn/haar goederen en of derden risico’s voor schade, letselschade, zaakschade en gevolgschade daaronder begrepen inhoudt. De deelnemer(s) neemt/nemen deze risico’s uitdrukkelijk voor zijn/haar rekening. Stichting Midnightwalk Franeker, haar organisatoren, sponsoren en hun medewerkers, bestuursleden aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de deelnemer(s) i.v.m. de deelname aan de Midnightwalk lijdt/lijden, tenzij die schade onomstotelijk te wijten is aan opzet of grove schuld tijdens de Midnightwalk. De deelnemer(s) verklaart/verklaren dat hij/zij de Stichting Midnightwalk Franeker noch de hierboven genoemde personen en of instanties aansprakelijk zal/zullen stellen of houden en vrijwaren voor enige door hem of haar geleden schade, materieel of immaterieel, letselschade hieronder inbegrepen.

AVG-verklaring

Stichting Midnightwalk Franeker, Dijkstraat 5, 8801 LR te Franeker, info@midnightwalkfraneker.nl verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante privacy wet- en regelgeving.

Inschrijving en organisatie

Om de deelname aan de Midnightwalk Franeker 2023 mogelijk te maken (de deelnameovereenkomst uit te voeren) verwerkt Stichting Midnightwalk Franeker van de deelnemers:

  • Voor- en achternaam
  • Adres
  • Postcode
  • Woonplaats
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Deze gegevens worden verwerkt om personen als deelnemers te registreren, om de groepindeling te maken, te communiceren over deelname aan de wedstrijd, inschrijvingsgeld te innen en andere voorkomende activiteiten uit te voeren die noodzakelijk zijn in verband met de organisatie van de Midnightwalk Franeker. Stichting Midnightwalk Franeker bewaart deze gegevens 1 jaar.

Beeldmateriaal

Tijdens de Midnightwalk Franeker 2023 kan beeldmateriaal (foto’s en video’s) worden gemaakt. Beelmateriaal met nieuws- en/of promotiewaarde wordt op grond van een gerechtvaardigd belang van Stichting Midnightwalk Franeker dat is gelegen in de promotie van het evenement, de organisatie en de promotie van Franeker in het algemeen, gepubliceerd op Social Media en de website.

Heeft u bezwaar tegen openbare publicatie? Dan kunt u dat gemotiveerd kenbaar maken door een bericht te sturen aan de Stichting Midnightwalk Franeker via info@midnightwalkfraneker.nl

Beeldmateriaal van kinderen en beeldmateriaal zonder nieuws- en/of promotiewaarde wordt in beginsel enkel intern met de deelnemers gedeeld. Openbare publicatie vindt dan enkel plaats met toestemming van de deelnemer of diens ouder(s)/verzorger(s).

Stichting Midnightwalk Franeker bewaart deze gegevens 2 jaar. Na afloop van deze termijn wordt beeldmateriaal met historische en statistische waarde gearchiveerd.

Derden

Stichting Midnightwalk Franeker maakt gebruik van www.inschrijven.nl om de gegevens te verwerken. Deze organisatie gebruikt de data niet voor eigen doeleinden en zijn – middels een verwerkersovereenkomst – verplicht om de gegevens zorgvuldig te beveiligen en verwerken.

Beveiliging

Stichting Midnightwalk Franeker heeft alle passende organisatorische en technische maatregelen genomen om de persoonsgegevens die worden verwerkt te beschermen tegen verlies en onrechtmatige verwerking. Zo is autorisatiebeleid aanwezig en is het netwerk waarbinnen de gegevens worden verwerkt beveiligd volgens de actuele beveiligingsstandaarden. Verder worden medewerkers en vrijwilligers getraind om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens en wordt het privacy beleid periodiek geëvalueerd.

Rechten betrokkenen

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens als wij uw gegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang, om eerder gegeven toestemming in te trekken en u heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u in voorkomende gevallen aan ons vragen om de verwerking van persoonsgegevens te beperken of om uw gegevens aan uzelf of aan een derde partij over te dragen.

Wilt u gebruik maken van (een van) deze rechten of heeft u vragen over hoe wij omgaan met privacy en persoonsgegevens. Dan kunt u contact opnemen met Stichting Midnightwalk Franeker via info@midnightwalkfraneker.nl.

Heeft u een klacht over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken? Neem ook dan eerst contact op met ons via de hiervoor genoemde contactgegevens. Mocht u er samen met ons onverhoopt niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.